Jogszabályok

Tanulmányi alap ösztöndíj
(Juttatási és Térítési Szabályzat II.4.1.)

(1) A tanulmányi alapösztöndíj a beiratkozást követő II. félévétől a Szabályzat II.3.(10) bekezdésében megjelölt hallgatót illeti meg, a kari ösztöndíj-elosztási rendszer alapján. (2) Az ösztöndíj alapját képező eredmény megállapítása a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (a továbbiakban: TVSZ) meghatározottakat figyelembe véve, súlyozott tanulmányi átlag alapján történik.

(3) Nem adható alapösztöndíj annak a hallgatónak, akinek:

  • a)hallgatói jogviszonya bármilyen jogcímen szünetel vagy megszűnt,
  • b) alapösztöndíját fegyelmi büntetésként megvonták (a fegyelmi büntetés hatályának idejére),
  • c) az előző megkezdett félévben teljesített kreditszáma a 15-öt, súlyozott tanulmányi átlaga a kar által meghatározott szintet nem érte el,
  • d) hallgatói jogviszonya a képzési és kimeneti követelményekben és a Korm. rendeletben meghatározott időszakot meghaladta.

Tanulmányi teljesítmény (differenciált) ösztöndíj
(Juttatási és Térítési Szabályzat II.4.2.)

(1) A tanulmányi teljesítmény ösztöndíjat a hallgató képzési idejének II. félévétől kezdődően kaphatja, amennyiben súlyozott tanulmányi átlaga a DJA kari tagozatai által meghatározott szintet elérte. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tanulmányi teljesítmény ösztöndíj egyes kategóriáit, a DJA kari tagozatai határozzák meg.

(3) Nem adható tanulmányi teljesítmény ösztöndíj annak a hallgatónak, akinek hallgatói jogviszonya a szakjának képesítési követelményében, és a Korm. rendeletben meghatározott időszakot meghaladta.

Szociális ösztöndíj és rendkívüli szociális ösztöndíj
(Juttatási és Térítési Szabályzat II.7.)

(1) A hallgató szociális helyzete alapján, pályázat útján szociális ösztöndíjban részesíthető. Ennek formái:

  • a) rendszeres szociális ösztöndíj,
  • b) rendkívüli szociális ösztöndíj.

(2) A szociális ösztöndíj pályázati feltételeit a DJA határozza meg. Pénzbeli szociális támogatásban a valóban rászoruló hallgatók részesülhetnek a DJA kari tagozatainak javaslata alapján. A támogatás csak egyéni, részletes indoklást tartalmazó pályázat alapján ítélhető meg, a karon kidolgozott szempontrendszer alapján. A rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása során előnyben részesülnek az Ftv. 39.§ (7) bekezdésében felsorolt hallgatók. A rendszeres szociális ösztöndíjat a karok eljárási rendnek és elvnek megfelelően kialakítva állapítják meg egy képzési időszakra. A szociális ösztöndíj keretösszeg 95 %-a rendszeres szociális ösztöndíjra, 5 %-a rendkívüli szociális ösztöndíjra fordítható. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesülő hallgató számára pályázat alapján megítélt rendszeres szociális ösztöndíj havi összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva 5 %-a.

(3) A költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 20%-ának megfelelő összegű támogatást kell nyújtani a Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott hallgatói körnek.

(4) A szociális ösztöndíjat a mindenkori érvényes hallgatói normatíva 10 %-nál alacsonyabb összegben nem lehet megállapítani, amennyiben a hallgató a Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hátrányos helyzetű vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

(5) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10 %-a, amennyiben a hallgató Korm. rendelet 26-26/A. §-a szerinti – nem a részképzés idejére adományozott – ösztöndíjban részesül.

(6) A rendkívüli szociális ösztöndíj egyszeri pénzben folyósított juttatás. Rendkívüli esetekben a hallgató rendkívüli szociális ösztöndíjban részesíthető, amelyet a DJA-nak címzett és az indokoltságot megjelölő kérelem alapján lehet elnyerni. A rendkívüli (egyszeri) szociális

10támogatás odaítéléséhez egyénenként, részletes indoklást tartalmazó kérelem alapján a DJA kari tagozatai tesznek javaslatot.

Rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj az alábbi esetekben adható:

a) ha a hallgató az igénylést megelőző fél évben házasságot kötött, b) ha a hallgatónak az igénylést megelőző fél évben gyermeke született, c) ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző fél évben elhalálozott, d) ha a hallgató fogyatékossággal él, e) ha a hallgató fogyatékossággal élő hallgatótársának hivatalos segítője, f) egyéb – az előbbiekben nem említett különös méltányosságot igénylő, rendkívüli – a

DJA kari tagozatai által meghatározott esetben. A rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj legkisebb összege a mindenkori hallgatói normatíva 5 %-a. (7) A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta a DJA dönt. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedik a TFO részére.

(8) A hallgató szociális helyzetének megítélését tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten a DJA egységesen vizsgálja, s ezen vizsgálat eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához. (9) A DJA a hallgatók szociális helyzetének megítélését – a Korm. rendelet 21.§ -ában foglaltakat figyelembe véve – a benyújtott pályázati adatlapra támaszkodva végzi. Ennek részét képezi a pontozási rendszer kialakítása, amely alapján a jogosultság szempontjából a hallgatók rangsorolásra kerülnek. A HÖT kiírási feltételeinek megfelelően a pályázatokat a NEPTUN kérvénykezelő modulján keresztül kell benyújtani. A pályázat a kérelem mellett az adatlapot és annak mellékleteit is kell, hogy tartalmazza.

(10) A kérelmek ügyében hozott döntését a DJA határozat formájában közli a hallgatókkal, megjelölve abban a jogorvoslat lehetőségét.

Alaptámogatás
(Juttatási és Térítési Szabályzat II.10.)

(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése (beiratkozása) alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%- ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(3) A támogatásra irányuló pályázatokat a DJA-nak kell megküldeni, amely határozatban intézkedik a támogatás odaítéléséről.

Kollégiumi férőhelyre vonatkozó kérelmek
(Juttatási és Térítési Szabályzat IV.3.)

(1) A hallgatók a Korm. rendeletben és Szabályzatban meghatározott jogosultság esetén, kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek, illetve annak hiányában – elhelyezési jogosultság és méltánylást igényelő szociális helyzet esetén – lakhatási támogatásra tarthatnak igényt, a II.3. (3) bekezdésében meghatározott keretfelosztási elveket figyelembe véve.

(2) A felvételt nyert hallgatók a felvételi döntésről szóló értesítést követően jogosultak kollégiumi elhelyezésre. Lakhatási támogatást – szociális alapú ösztöndíjként, pályázat alapján – nyerhetik el az arra jogosultsággal és rászorultsággal rendelkező hallgatók. (3) A kollégiumi felvételre vonatkozó pályázati feltételeket a HÖT hirdeti meg, figyelembe véve a II.14.(7) bekezdésében, továbbá a II.7.(8)-(9) bekezdésében foglaltakat.


Kifizetések

Az eddigi évek alapján tapasztalt, hogy az ösztöndíjak esetében legkésőbb a pályázati határidőt követő hónap 15-e. Tehát őszi szemeszter esetében október hónap, tavaszi szemeszter esetében pedig március hó 15. napja.

Alaptámogatás esetében ebből kifolyólag legkésőbb október 15-e.

Amennyiben a HÖT által publikált listán szerepeltek, de az ösztöndíjat nem kapjátok meg időben, jelentkezz ezügyben a karodnak megfelelő HÖT irodán.

Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Ilyen mértékű adminisztrációnál előfordulhat hiba nem csak a HÖT, úgyan úgy a TO részéről is. A mi részünkről a karokon dolgozók többször is átnézik a pályázati lapokat, ezzel csökkentjük az hibalehetőségeket. Tisztában vagyunk a hiba mértékével, de igyekszünk minél kevesebb hibát véteni, illetve korrigálni. Azonban erre csak úgy van lehetőség, ha időben visszajelzést kapunk Tőletek.

Amennyiben valaki úgy érzi, hogy fellebbezni szeretne, mert jogsérelem érte, ezt megteheti a HAJOB-nál.

Jogorvoslási lehetőségek – HAJOB
(Juttatási és Térítési Szabályzat IV.5.)

(1) A hallgató kérelmének elutasítása és valamennyi, számára sérelmezett döntést jelentő jogsérelem esetén, a döntést követő 15 munkanapon belül felülvizsgálati kérelemmel fordulhat a Főiskola jogorvoslati bizottsághoz (HAJOB).

(2) A HAJOB a kérelmet 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről határozatban értesíti a hallgatót. A döntés ellen további jogorvoslatot a polgári peres eljárás biztosít.

 

A jogaitokról és lehetőségeitekről ezen a két oldalon olvashattok, innen szemezgettem én is.

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata