HÖT eseti és részleges választási rendje

xxxx


A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 2013. ÉVI ESETI ÉS RÉSZLEGES VÁLASZTÁSI RENDJE

 

 A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testülete (a továbbiakban: HÖT) A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) VII.1. (4) bekezdése alapján a Küldöttgyűlésének 2013. évi eseti és részleges választási rendjét a következők szerint alkotja meg:

I.
A Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása

 1. Jelen eljárási rend az alábbi kari HÖT tagok (a továbbiakban: Küldöttgyűlés) megválasztását szabályozza.
  Karonként:

  • BTMK: 3 fő
  • GTK: 3 fő
  • MMK: 4 fő
  • PKK: 3 fő
  • TTIK: 1 fő
 2. A választáson minden beiratkozott, aktív státuszt betöltő hallgató választó és választható. A választás érvényes, ha azon a Nyíregyházi Főiskolára beiratkozott, teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett.
 3. A szavazás 11 szavazókörben történik.

Öt szavazókör a Nyíregyházi Főiskola székhelyén kerül kialakításra, az alábbi helyszíneken:

–          A épület aula: GTK hallgatói
–          B épület földszint: BTMK
–          B épület földszint: PKK hallgatói
–          C épület: MMK hallgatói
–          Campus Kollégium: TTIK hallgatói

Hat szavazókör a székhelyen kívüli képzésben résztvevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részére biztosítja a választási jog gyakorlását, az alábbi helyszíneken:

–          II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász
–           Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Hajdúböszörmény
–           Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Püspökladány
–           Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nyíregyháza
–          Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskola, Nyíregyháza
–           Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Nyíregyháza

4.  A megválasztott kari HÖT tag sorrendben, a legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.
5.  A megválasztott kari HÖT tag mandátuma legfeljebb 2013. december 14-ig szól.

 

II.
A választás időpontja

1.         A választást – időpontjának meghatározásával – a HÖT Elnöksége írja ki. A választás
kitűzésének módja az Elnökség által közzétett pályázati hirdetmény.
2.         A HÖT elnöksége a hallgatókat a választás időpontjáról, a szavazás módjáról és az egyéb választási tudnivalókról, valamint a Választási Bizottság összetételéről legkésőbb 2013. március 11-én köteles tájékoztatót közzétenni.
3.         A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 2 napon belül a Választási Bizottság összeállítja, és nyilvánosságra hozza a jelöltek listáját.
4.         A szavazás időtartama 4 nap.
5.         A napokban megállapított határidőket a naptári napok szerint kell számítani.

III.
A Választási Bizottság

1.         A választással kapcsolatos feladatok lebonyolítására, a választás tisztaságának biztosítására, a választási eredmény megállapítására, és a kifogások elbírálására Választási Bizottság alakul. A Választási Bizottság tagja nem lehet a választást kitűző Elnökség tagja, valamint jelöltként nem vehet részt az eljárásban. A Választási Bizottságba minden kar 3 főt delegál az alábbiak szerint:

a)  az adott kar dékánja vagy az általa kijelölt kari munkatárs, és
b)  a kari HÖT által delegált 2 hallgató.

2.         A Választási Bizottság feladata különösen:

a)  ellenőrzi a beérkezett pályázatok kiírási kritériumainak való megfelelőségét,
b)   összeállítja a jelöltek listáját,
c)   biztosítja a választások tisztaságát,
d)   szavazatok megszámlálása,
e)   a szavazatszámlálás jegyzőkönyvének elkészítése, és a választási eredmény kihirdetése,
f)   dönt a választással összefüggő kifogásokról,
g)   ellátja a szabályzat által ráruházott egyéb feladatokat.

3.         A Választási Bizottság – tagjainak kijelölését követően – alakuló ülést tart, ahol tagjai közül elnököt választ. Ezt követően a bizottság szükség szerint ülésezik.

IV.
A jelöltség feltételei

1.         A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt:
a)         nevét,
b)         évfolyamát, szakját,
c)         egy igazolványképet,
d)        motivációs levelet, terveket, célkitűzéseket, és
e)         hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra        hozatalához.

2.         A pályázatot a HÖT Irodán (B. épület 161-es szoba), annak munkatársánál (Liba Katalin) kell benyújtani 2013. március 18-án 16.00 óráig.

3.         A jelölt a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy jelen választási rendet elolvasta, értelmezte, és rendelkezéseit, illetve a Választási Bizottság döntéseit magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

V.
A szavazást megelőző időszak

1.         A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 2 napon belül a Választási Bizottság összeállítja, és nyilvánosságra hozza a jelöltek listáját.
2.         A szavazást megelőző időszakban a Főiskola és a kar szellemiségével összeegyeztethető, politikai pártokat kizáró választási kampány megengedett.
3.         A HÖT minden jelölt számára biztosítja a pályázatában szereplő elképzelései általa elkészített rövidített, szerkesztett változatának nyilvánosságra hozatalát a HÖT honlapján.

VI.
A szavazás

1.         A hallgatók szavazati jogukat kizárólag személyesen és titkosan gyakorolhatják.
2.         A hallgatók a szavazólapot a szavazóurnáknál kapják meg. A jelöltek neve abc-sorrendben kerül fel a szavazólapra, amit a Választási Bizottság készít el.
3.         A szavazólapokat a HÖT iroda kijelölt munkatársa az elnöki bélyegzőjével hitelesíti.
4.         Érvénytelen az a szavazólap, ami nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal.
5.         A szavazólapon egyértelműen fel kell tüntetni a jelölt nevét, évfolyamát, továbbá szakját.
6.         Érvényes a szavazólap akkor, ha azon legfeljebb a BTMK esetében 3 név, a GTK esetében 3 név, az MMK esetében 4 név, a PKK esetében 3 név, és a TTIK esetében 1 név mellett szerepel támogatószavazat.
7.         Érvénytelen az a szavazólap, ahol javítás szerepel vagy a 6. pontban meghatározottaktól eltérő számú név mellett található támogató szavazat.
8.         A szavazólapokat a választásra készített urnákba kell elhelyezni, amelyeket a Választási Bizottság ellenőrzött, lezárt, és a Nyíregyházi Főiskola 1. számú bélyegzőjével lebélyegzett.
9.         A szavazóurna tetejét az egyes választási napok végén a Választási Bizottság legalább két tagja aláírásával hitelesítve lezárja. A Választási Bizottság a szavazóurnát a választás napi időtartamán kívül az arra kijelölt helységben helyezi el.
10.       A választáson részt vevő hallgatók listája kizárólag a Választási Bizottság, és a rektor számára hozzáférhető.
11.       A szavazólapokat a Rektori Hivatal arra kijelölt helyiségében kell elhelyezni, amit 30 napig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljék hozzáférhetővé.

VII.
A szavazatszámlálás

1.         Az urnákat, a szavazás lezárását követő első munkanapon a Választási Bizottság bontja fel, és a rektor által kijelölt munkatárs jelenlétében az urnabontás napján lebonyolítja a szavazatszámlálást. Urnabontásakor a kijelölt Választási Bizottság legalább több, mint felének jelen kell lennie.
2.         Ezen személyeken kívül az urnabontás helyszínén más személy nem tartózkodhat.
3.         A szavazatszámlálás jegyzőkönyvét a Választási Bizottság egy tagja vezeti, amit a Választási Bizottság valamennyi tagja kézjegyével hitelesít.
4.         A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazatszámlálás helyét, idejét, a jelöltek nevét, évfolyamát, szakját, a leadott, az érvényes, és az érvénytelen szavazatok számát, illetve azt, hogy az egyes jelöltekre hány szavazat érkezett.
5.         A jegyzőkönyvet a szavazatszámlálás lezárását követően a Választási Bizottság által kijelölt helyiségben lehet megtekinteni.

VIII.
A választás eredménye

1.         A választások eredményét a Választási Bizottság 2013. március 30. napján köteles kihirdetni.
A kihirdetés a HÖT honlapon történő közzététellel valósul meg.
2.         Érvénytelen választás esetén 10 napon belül ismételt szavazást kell elrendelni.

 IX.
Jogorvoslatok

 1.         A választásokkal kapcsolatos kifogásokat a Választási Bizottság elnökéhez címezve a
Választási Bizottságnak kell benyújtani, írásbeli indoklással együtt.
2.         A Választási Bizottság a panaszt a beérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles
elbírálni. A Választási Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
3.         A választás és a választási eljárás megsértésére hivatkozással bárki benyújthat kifogást.
4.         A kifogásokat a választás kitűzésétől az urnazárásig lehet benyújtani.
5.         Ha a Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja, hogy jogsértés történt, a  jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, vagy súlyosabb esetben a választási eljárás jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti. Ha a Választási Bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.
6.         A Választási Bizottság döntéséhez a tagok többségének jelenléte és a jelen levő tagok többségének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Üléséről jegyzőkönyv készül, melyben a kisebbségi véleményt is – indokaival együtt – rögzíteni kell.
7.         A Választási Bizottság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást megállapítani. Eljárásában minden olyan bizonyíték (különösen az irat, a kérelmező nyilatkozata, tanú nyilatkozata stb.) felhasználható, amely alkalmas a tényállás megállapításának megkönnyítésére. A Választási Bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
8.         A Választási Bizottság a kérelmező részére – kérésére – biztosítja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is – ha jelen van – lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.

9.         A Választási Bizottság határozattal dönt. A határozatot – meghozatala napján – írásba kell foglalni, és vagy a jelenlévők részére személyesen kell átadni, vagy elektronikus úton kell közölni. A határozat közlésének módját a kérelmező jelöli meg.

X.
Az eseti választási eljárás időrendje

1. 2013.03.11. Az Elnökség kiírja a kari HÖT tagok választását, időpontjának meghatározásával
2. 2013.03.18. 16.00 óráig Pályázat benyújtásának határideje
3. 2013.03.20. A Választási Bizottság összeállítja, és nyilvánosságra hozza a jelöltek listáját
4. 2013.03.25-28-ig Szavazás
5. 2013.03.29. Szavazatszámlálás
6. 2013.03.30. A választás eredményének kihirdetése

XI.
Záró rendelkezések

A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének Elnöksége jelen választási rendet a 2013. február 25. napján megtartott ülésén a ……… számú határozatával elfogadta.

 

                                                                    Hetei Norbert s.k.

                                                                   HÖT elnök

 

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>